HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

 • SuperVoices 2020
 • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Een koor kan subsidie krijgen voor een concert, een compositie-opdracht of een reisje. Waar het geld vandaan komt en hoeveel je krijgt, hangt van allerlei factoren af.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

De Zoektocht naar Subsidie

 
   
  Zing Magazine op safari door de cultuurjungle anno 2010. Deel 2: subsidies.
Door Martje Lamme

Een koor kan subsidie krijgen voor een concert, een compositieopdracht of

    een reisje. Waar het geld vandaan komt en hoeveel je krijgt, hangt van allerlei factoren af. In welke gemeen-
te je koor  gevestigd is bijvoorbeeld. Welke politieke partij er aan de macht
is en hoe je je aanvraagformulier in-
vult. Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid gaven in 2009 zo'n
   

1,7 miljard uit aan kunst- en cultuursubsidies. Dat komt neer op gemiddeld 100 euro voor elke Nederlander. Dat bleek uit een onderzoek van RTL Nieuws onder 350 gemeenten.

Gemeenten
Vijfenzestig procent van alle gemeentelijke kunst- en cultuursubsidies gaat op aan de bibliotheek en het Centrum van de Kunsten (de vroegere muziek-school). Grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een ruim subsidiebudget en een rijk cultureel aanbod aan schouwburgen, concerten en musea. Van de dertig grootste gemeenten besteedt Rotter-
dam het meest aan kunst- en cultuursubsidie, nl 188 euro per inwoner.
De gemeente Westland geeft het minste uit: een kleine 29 euro per inwo-
ner. Kleine en middelgrote gemeenten, waar weinig of geen concertzaal
of musea zijn geven relatief veel geld aan amateurverenigingen zoals fanfares en koren.

Rapport Kunstfactor
Dat de gemeenten een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het verenigingsleven binnen de amateurkunst, blijkt ook uit een rapport van Kunstfactor, het sectorinstituut voor de amateurkunst naar de veranderen-
de subsidiestromen in de amateurkunsten. Tussen gemeenten en vereni-gingen bestond de afgelopen drie jaar een min of meer constante subsidie-relatie, constateert het rapport. Kunstfactor noemt het bemoedigend dat de gemeenten de amateurkunst ondersteunen. Ook de aandacht voor vernieu-wende activiteiten is positief, maar Kunstfactor waarschuwt dat die niet
ten koste mag gaan van de meer traditionele amateurkunst. Subsidie daar-voor is de laatste tijd moeilijker te vinden. Ook het Fonds Cultuurparticipatie, de provincies en grote gemeenten vinden artistieke kwaliteit en innovatie belangrijke subsidiecriteria. Dat is positief, stelt Kunstfactor, maar om ac-
tieve participatie van burgers te stimuleren mag ook daar de verandering
van de bestaande amateurkunst niet vergeten worden. Kunstfactor gaat
de komende periode met overheden, fondsen en de koepelorganisaties praten over de uitkomsten van dit - en mogelijk aanvullend - onderzoek.

Subsidie is politiek
Subsidie is politiek, zoveel is duidelijk. In alle gemeenten zijn na de verkie-
zingen van maart kersverse bestuurscolleges geïnstalleerd. De komende
tijd kunnen lokale subsidieverordeningen dus veranderen vanwege nieuwe politieke verhoudingen. Daarbij komt er binnenkort ook een nieuw kabinet, met een nieuwe cultuurpolitiek. De verkiezingsuitslag van 9 juni is bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend, maar dat er de komende tijd - mede als gevolg van de economische crisis - landelijk en gemeentelijk fors op kunst en cultuur bezuinigd gaat worden, lijkt onafwendbaar. Hoe ingrij-pend die bezuinigingen zullen zijn, hangt mede af van de politieke kleur van de nieuwe regering.
 

 

Lokale verschillen
Koren die op zoek zijn naar advies over subsidiemogelijkheden kunnen daarvoor terecht bij hun korenbond of bij de instelling voor kunst & cul-
tuur in hun provincies. Bas Tho-
missen is provinciaal consulten muziek bij het Huis voor de Kuns-
ten Limburg. 'Ik verwijs koren en orkesten in eerste instantie altijd

 
  naar de eigen gemeente. Die geeft vaak en structurele subsidie om het bestaan van plaatselijke verenigingen te ondersteunen. Het bedrag verschilt per gemeente: een dorp verder krijgt een koor misschien twee keer zoveel geld.'

Fondsen
Een andere subsidiemogelijkheid bieden particuliere fondsen. Nederland heeft 650 grotere en kleinere vermogensfondsen. Die beheren geld van bedrijven, legaten of giften voor goede doelen. Een aantal fondsen subsi-dieert koorprojecten en -concerten. Thomissen: 'Ik verwijs koren bijvoor-beeld door naar landelijke fondsen als het SNS-Reaalfonds, het VSB-fonds, of bij grotere samenwerkingsprojecten naar het Fonds voor Cultuurpariti-cipatie. Er zijn ook her en der plaatselijke fondsen. Hier in Limburg hebben we bijvoorbeeld het Fonds Sociale Instellingen, oorspronkelijk voor mijn wer-kers bedoeld, maar nu kunnen ook ndere culturele projecten in het zuiden van de provincies daar subsidie aanvragen. Je hebt ook heel gespeciali-seerde fondsen. Het Maaike Helena De Gaaij Reisfonds bijvoorbeeld subsi-dieert buitenlandse reizen van koren en orkesten, maar dat fonds is altijd zo door het budget heen.' Subsidie van particuliere fondsen zijn minder politiek gevoelig dan die van overheden, al wordt het ook daar minder; veel particu-liere fondsen leden in 2008 bij het instorten van de beurs forse verliezen doordat hun vermogen risicovol was belegd.

Praktisch advies
'Als een koor subsidiegevers zoekt, loop ik het rijtje bekende fondsen af om te kijken waar ze terecht zouden kunnen. Ik gebruik de FondsenDisk, je kunt daarop fondsen selecteren via steekwoorden als 'solist inhuren' of 'koorreis'. Verenigingen kunnen natuurlijk zelf zo'n disk aanschaffen, maar voor een eenmalig relatief klein project is dat een beetje overdreven. Dan kun je beter advies vragen aan je provinciale ondersteuningsinstelling. Of zelf via internet zoeken. Er zijn ook commerciële bureaus aan wie je de fondsenwerving kun overlaten. Die vragen een fee van 15 of 20 procent, dan zijn kleine projecten niet zo interessant. Nog een tip: kijk ook eens bij woningbouwverenigingen in je gemeente. Die hebben vaak een budget voor concerten of zangfestivals in het kader van wijk- en buurtbeheer.'Bas ThomIssen heeft een aantal praktische adviezen (zie grijze kolom) voor het aanvragen van subsidie. Een laatste hartenkreet: 'Er gaat in de hele culturele sector bezuinigd worden, maar politici moeten zich wel realiseren dat kunst een van de basisbehoeften van de mens is.'.

Uit: Zing Magazine nr. 33, juli/augustus 2010

   
   
  
 

Zing Magazine

 
     
   
 

r

 
  Zing Magazine is een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar natuurlijk ook voor dirigenten en zangdocenten.
Meer...
 
 
 
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 


 

Adviezen voor Fond-senwervers

 
 • Bel eerst met een fonds. Leg kort uit wat het plan is en vraag of het zin heeft subsidie aan te vragen.
 • Begin op tijd met de subsidie-aanvraag. Elk fonds heeft een eigen doorlooptermijn, die vaak langer is dan je denkt.
 • Schrijf een projectplan op een A4-tje; wat wil ik doen en wat wil ik bereiken. Dan gaat het invullen van de vragenformulieren makke-lijker.
 • Maak van tevoren een begroting. Houd er rekening mee dat niet alle kosten gesubsidieerd worden. Bedenk welke onderdelen af kunnen vallen zonder dat het hele project in duigen valt.
 • Beantwoord alleen de gestelde vragen en houd het kort en bon-dig.
 • Schrijf meer fondsen aan dan nodig is, je hebt kans dat niet alle aanvragen gehonoreerd worden.
 • Let erop of je een ontvangstbevestiging krijgt. Bel anders na een week of de aan-vraag in goede orde ontvangen is.
 • Mochten er halverwege begrotingsveranderingen zijn, stel de aangeschreven fondsen daar-van op de hoogte.
 • Elk fonds heeft ook een eigen looptijd van afrekenen. Soms krijg je een voorschot, soms komen de afrekeningen later. Je moet dus zorgen voor een manier van voorfinancieren.
 
    
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE