HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Muziekles bij middelbare scholieren houdt bepaalde connecties in de hersenen intact, die normaal gesproken op deze leeftijd verminderen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Muziekles op school stimuleert Taalvaardigheid

 
   
    Muziekles bij middelbare scholieren houdt bepaalde connecties in de hersenen intact, die normaal ge-sproken op deze leeftijd verminde-ren. Hierdoor blijven de hersenen gevoeliger voor subtiele klankver-schillen die relevant zijn voor de taalvaardigheid. Dat blijkt uit Ameri-kaans onderzoek waarover onlangs werd gepubliceerd in PNAS. Het
 

brein van een zesjarige is al voor 90 procent volgroeid. Toch vinden er daarna nog allerlei subtiele neurologische ontwikkelingen plaats. Zo maakt steeds meer grijze stof plaats voor witte stof. De witte stof is de bedrading van de hersenen. Het verbindt verschillende hersengebieden met elkaar en maakt bepaalde cognitieve vaardigheden mogelijk. In de adolescentie neemt het aantal verbindingen tussen de zenuwcellen, ook wel synapsen ge-noemd, juist af. Maar door muziekles blijven de synapsen in stand, zo blijkt uit onderzoek van een Amerikaans team van neurowetenschappers.

Muziekles of militaire training
De onderzoekers volgden 40 middelbare scholieren in Chicago en omge-ving, in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. De ene helft van hen volgde tijdens hun middelbare schooltijd muziekles, waarbij ze een instrument leerden te bespelen en deelnamen aan ensembles. De andere helft volgde een militair trainingsprogramma, dat wel vaker wordt aangeboden op Ame-rikaanse high schools. Zo’n training is bedoeld om te werken aan leider-schapskwaliteiten en discipline. De studenten werden overigens niet wil-lekeurig verdeeld over de beide programma’s, maar mochten zelf kiezen welke extra lessen ze wilden volgen. Omdat de beide groepen studenten voorafgaand aan het onderzoek gelijk scoorden op taal- en luistervaardig-heidstesten, gaan de onderzoekers er echter vanuit dat de ontstane ver-schillen tussen de groepen puur en alleen het gevolg zijn van het specifieke programma dat ze gevolgd hebben.

Fonologisch bewustzijn
De proefpersonen werden zowel in het eerste als in het laatste jaar van de middelbare school getest op hun vermogen tot het onderscheiden van ver-schillende klanken. Dit gebeurde onder andere via een EEG-onderzoek waarbij met elektroden werd gemeten hoe hun brein reageerde op verschil-lende geluiden. Daarnaast werd een aantal taalvaardigheidstests afgeno-men, waaronder twee luistertests. In het eerste studiejaar waren er geen verschillen tussen beide groepen proefpersonen: de scholieren waren even goed in het onderscheiden van subtiele klankverschillen. Maar in het laatste schooljaar bleek er opeens wel een verschil tussen de groepen. De

 

scholieren die 2 à 3 uur muziekles per week hadden genoten, bleken beter in staat om kleine variaties in geluid van elkaar te onderscheiden. De luistertest die het fonologisch bewustzijn mat – waarbij klanken uit verschillende talen werden aange-boden – maakte ook een verschil tussen beide testgroepen zichtbaar. Scholieren die muziekles hadden gevolgd bleken over een groter fono-

 
 

logisch bewustzijn (inzicht in de klankaspecten van een taal) te beschikken, wat betekent dat zij beter de subtiele klankverschillen van een gesproken taal van elkaar konden onderscheiden.

Net als zangvogels
De onderzoekers verklaren dit verschil uit de synaptische dichtheid in de hersenen: het aantal verbindingen tussen zenuwcellen. Uit eerder onder-zoek weet men dat het aantal synapsen toeneemt in de vroege kindertijd en weer afneemt tijdens de adolescentie. Dat komt omdat de verschillende hersengebieden zich op dat moment meer gaan specialiseren. Muzikale training zorgt er waarschijnlijk voor dat de synaptische dichtheid behouden blijft. Op deze manier zijn de hersenen van kinderen die muziekles volgen in staat om subtiele klankverschillen te blijven herkennen. Hetzelfde zie je bij zangvogels: in de periodes dat zij nieuwe melodieën leren, neemt de synapsdichtheid toe.

Kritieke leeftijd
Het leren van een taal wordt moeilijker met de jaren: wetenschappers spre-ken ook wel van een kritieke leeftijd waarna je een taal niet meer op moe-dertaalniveau kunt beheersen. De kritieke leeftijd kan verklaard worden doordat het aantal synapsen afneemt, en daarmee onze auditieve gevoe-ligheid minder wordt.

Behoud muziekles
Uit eerdere studies bleek al dat muzikale training in de vroege kindertijd tot winst leidt in het auditieve en motorische functioneren. Deze studie lijkt er nu op te wijzen dat ook op latere leeftijd, namelijk in de vroege adolescentie, muzikale training effect heeft op de neuronen. De onderzoekers pleiten daarom voor behoud van muziek in het programma van high schools. Bij bezuinigingen vervalt muziek vaak als eerste, omdat het geen vereiste is voor vervolgstudies. Volgens de onderzoekers traint muziek echter mentale vaardigheden die essentieel zijn voor het alledaagse leven, en dus voor iedereen.

Door: Mathilde Jansen
Uit: kennislink.nl

 
 
  
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de index-pagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
 
     
 

VoicEmail

 
     
  VoicEmail is de gratis e-mail nieuws-brief van Zing.nl met het laatste nieuws over alles wat met zingen te maken heeft. Bekijk hier de laatste editie. Deze nieuwsbrief wordt maandelijks aan ruim 17.500 zang-liefhebbers toegezonden. 
Neem een gratis abonnement ...
 
 
 
 
 

Repertoire en Meer ...

 
       
 
 
Multi Mix Music biedt u een uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ...
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
     
   
     
 
Veel van de artikelen die je hier leest komen uit ZINGmagazine, een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar ook voor dirigenten, zangdocenten.
Meer ...
 
      
    
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE