HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

 • SuperVoices 2020
 • VoicEmail
 
 
   
        
 

   HOTLINKS    

PLUSSERVICE - VERZEKERINGEN

 
Zing.nl maakt gebruik van een Collectieve Verzekering, die speciaal is afgesloten voor haar Plusleden. Deze koren en zanggroepen kunnen daarmee profiteren van prima voorwaarden en aantrekkelijke kortingspremies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Korting BUMA-afdracht
Korting Additioneel Kopiëren
Korting PlusPartners
Korting SuperVoices
Aanmelden PlusService
     
   

Profiteer van onze Collectieve Verzekering

 
 
      Via Zing.nl kan Zingend Nederland profiteren van een speciaal, modulair verzekeringsaanbod met erg goede voorwaarden en - zéér - voordelige premies! Deze Collectieve Verzeke-ring service wordt verzorgd door onze collega's van de LOPRZ, de  
  Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden. De service is specifiek gericht op de behoeften van koren, zangers en zanggroepen.  
   
 
 
   

Alle verzekeringen op een Rijtje

 
 
    Besturen van koren en zanggroepen lopen in de dagelijkse praktijk tegen een aantal zaken aan, die ongewen-ste risico's met zich meebrengen. Menigmaal is er zelfs sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. De Zing.nl Collectieve Verzekering wil deze zorgen wegnemen voor de    
 

Bestuursleden van de 15.000 koren en zanggroepen die Nederland rijk is. De belangrijkste verzekeringen zetten we hierna voor u op een rijtje.

Aanhangwagen(s) (voorwaarden hoofdstuk 2, paragraaf 39)
Deze verzekering dekt schade ten gevolge van een plotselinge en onvoor-zienbare beschadiging. Deze verzekering geldt voor alle aanhangwagens van de vereniging. Als verzekerd bedrag voor de aanhangwagens geldt de nieuwwaarde van de te verzekeren zaken. De premie bedraagt € 30,- per € 1.000,- verzekerd bedrag. Het eigen risico bedraagt € 100, - per gebeurtenis
Het dekkingsgebied is Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.
Diefstal binnen de tijden van de nachtclausule (tussen 20.00 uur en 07.00 uur) is alleen gedekt na braak aan:

 • het deugdelijk afgesloten pand of
 • het bij de vereniging in gebruik zijnde gedeelte van het pand of
 • een SCM/TNO goedgekeurd hardstalen disselslot op de aanhangwagen ook in gekoppelde toestand achter de auto.

Aansprakelijkheid (hoofdstuk 5, paragraaf 1,2,3,7,11)
Verzekerd zijn de geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en schade aan zaken van derden met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Ook is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die uw vereniging in huur of gebruik onder zich heeft, de zogenaamde opzichtdekking. Het verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt maximaal € 1.250.000,- met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt € 100,- per aanspraak voor schade aan zaken (ook voor opzicht). Voor schade aan personen geldt geen eigen risico. De premie voor deze verzekering bedraagt € 16,50 per jaar. De dekking is secundair, dus als er een andere aanspra-kelijkheidsverzekering van kracht is, gaat deze altijd voor.

Muziekinstrumenten (hoofdstuk 2, paragraaf 38)
Verzekerd zijn alle plotseling en onvoorziene materiele beschadigingen, exclusief eigen gebrek en gevolgschade daarvan. Deze dekking geldt zowel tijdens verblijf op een bepaalde locatie als tijdens vervoer van de muziek-instrumenten, microfoons, staanders, luidsprekers ed. binnen Europa.
Diefstal is meeverzekerd na sporen van braak aan:

 • de eigen locatie of
 • een willekeurige locatie binnen Europa waaronder niet wordt verstaan tenten, open aanhangwagens en/of aanhangwagens met huifopbouw.

Als verzekerd bedrag geldt de nieuwwaarde van de te verzekeren zaken.
De premie voor deze verzekering bedraagt € 11,- per € 1.000,- verzekerd bedrag. Het eigen risico bedraagt € 50,- per gebeurtenis. Bij aanvraag van de Muziekinstrumentenverzekering een inventarisatieformulier meesturen inclu-sief een kopie van de aankoopnota’s.

Dirigenten
Deze verzekering verleent een uitkering ten gevolge van ziekte of ongeval van de verzekerde dirigent, waardoor hij/zij tenminste 25% arbeids-ongeschikt raakt. Het verzekerde bedrag is het bedrag dat uw koor per week aan salaris aan de dirigent betaalt. De premie per jaar is gelijk aan het verzekerd bedrag. De uitkeringstermijn van deze verzekering bedraagt per schadegeval maximaal 13 weken met een wachttijd van 2 weken. Pas na deze 2 weken start de uitkering. U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 25,-, € 50,-, € 75,-, € 100,- € 125,- € 150,- € 175,- en
€ 200,-.
Bijvoorbeeld:
U betaalt de dirigent € 75,- per week aan salaris. Het verzekerd bedrag is dan € 75,- en de premie bedraagt dan ook € 75,- (per jaar).

Rechtsbijstand (hoofdstuk 6, paragraaf 1,2,6)
Verzekerd is de aanspraak op rechtshulp bij een aantal juridische problemen en geschillen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Geschillen over een door u aangevraagde vergunning
 • Geschillen over besluiten van de overheid waarbij uw belang rechtstreeks betrokken is.
 • Geschillen over landinrichting en over huur/pacht van onroerende zaken.
 • Bij het instellen van een vordering op een wettelijke aansprakelijke derde.

Het verzekerde bedrag voor interne kosten (kosten van de medewerkers van de Stichting Rechtsbijstand) is onbeperkt. Externe kosten (onder andere kosten van getuigen, griffierecht, proceskosten en externe advocaten die met toestemming van de Stichting Rechtsbijstand worden ingeschakeld) worden vergoed tot een maximum van € 30.000,-. De premie bedraagt € 60,- per jaar. De wachttijd bedraagt drie maanden. Dit houdt in dat er geen dekking is voor gebeurtenissen die zich voordoen in de periode van drie maanden vanaf de ingangsdatum van de verzekering, met uitzondering van contrac-tuele geschillen als de overeenkomst is gesloten na de ingangsdatum van de verzekering. Minimum schadebedrag: De verzekerde heeft geen recht op rechtsbijstand als de te verwachten schade of het belang dat hij bij de zaak heeft, minder dan € 220,- bedraagt. In geval van een geldelijk belang is de hoofdsom bepalend.

Inventaris (hoofdstuk 2, paragraaf 1,2.3.4)
Dit object geeft dekking voor brand, storm, inbraak/diefstal, waterschade en overige gevaren t.a.v. alle bezittingen van de koren. Hierbij valt te denken aan de volgende zaken: muziekinstrumenten, bladmuziek, geluidsinstallaties en kantoorinventaris (bureaus, stoelen en computerapparatuur). Het verzekerd bedrag bedraagt (maximaal) € 50.000,- per koor.
De premie voor deze verzekering bedraagt € 15,- per jaar.
Het eigen risico bedraagt:

 • € 225,- per gebeurtenis voor schades ten gevolge van inbraak, diefstal en vandalisme
 • géén eigen risico voor schades ten gevolge van brand of storm;
 • € 225,- per gebeurtenis voor schades ten gevolge van water en overige gevaren.

Bestuurders- en toezichthouderaansprakelijkheidsverzekering (hoofdstuk 5, paragraaf 16,17)
Deze verzekering biedt dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden als bestuurder en/of toezichthouder van een vereniging, voor schade aan derden toegebracht als gevolg van fouten gemaakt tijdens de uitoefening van de functie van bestuurder of toezichthouder, mits de aanspraken tot vergoeding van deze schade tijdens de looptijd van de verzekering tegen verzekerden zijn ingesteld en door verzekerde(n) aan verzekeraars zijn kenbaar gemaakt. U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:
Verzekerd bedrag      Premie:

 • € 125.000,-                € 72,50
 • € 250.000,-                € 100,-
 
   
 
 
     
 

Uw verzekeringen direct afsluiten

 
     
   
     
 

Als uw belangstelling is gewekt, kunt u de verzekeringen van uw keuze direct afsluiten bij LOPRZ. Download daar het gewenste formulier, vul het in en stuur het per e-mail naar jb.raterink@planet.nl. Vermeld in het mailtje dat u lid bent van de Zing.nl PlusService en vermeld ook uw Lidmaatschapsnummer. Dat vindt u op de Pluspas, die u per post ontvangt nadat uw aanmelding en betaling voor de PlusService bij ons binnen en verwerkt zijn. Nog geen Pluslid? Klik hier.

Contactpersoon (ook voor schademeldingen)
Penningmeester LOPRZ
J.B. Raterink
Eexterweg 37
9461 BB Gieten
Tel: 0592-264715
E-mail:
jb.raterink@planet.nl

 
     
 

Bescherm uw privé- vermogen

 
     
   
     
  Veel mensen zijn net als u in hun vrije tijd actief in het bestuur van een vereniging of stichting. Wist u dat u als bestuurder of toezichthouder van een vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden?

Een aansprakelijkheidsschade kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Veel organisaties (misschien ook wel de uwe) hebben hun bestuurders of toezichthouders hier niet tegen verzekerd. De onverzekerde bestuurder of toezichthouder draait persoonlijk op voor de eventuele schadeclaims en/of de kosten. Dit gaat ten koste van zijn of haar privévermogen. Of een bestuurder al dan niet wordt betaald voor zijn of haar functie is hierbij niet van belang.

Met de bestuurders- en toezicht-houdersaansprakelijkheids-verzekering hebt u de oplossing het privévermogen van uzelf en van uw medebestuurders te beschermen tegen (vermeende) fouten die u als bestuurder of toezichthouder kunt maken.

Ook bij het aantrekken van nieuwe bestuurders of toezichthouders kan dit een uitstekend argument zijn om mensen over de streep te trekken een bestuursfunctie te accepteren.
 
 
 
 
 

Algemene informatie

 
     
   
     
 
 • De L.O.P.R.Z. heeft een collectief contract afgesloten bij N.V. Interpolis te Tilburg (Bedrijven Compact Polis met polisnummer 00074529751). Voor de (volledige) verzekerings-voorwaarden MKB kunt u www.interpolis.nl raadplegen: Kies hiervoor de keuze Zakelijk en dan Pakketverzekeringen
 • De assurantiebelasting bedraagt 7,5 % van de genoemde premies.
 • De administratiekosten (t.b.v. de centrale administratie door de L.O.P.R.Z.) bedragen € 5,-.
 • Als u deelneemt aan deze verzekeringen ontvangt u geen polis maar alleen een verzeke-ringsbewijs. De polis wordt afgegeven aan de administrateur (Jan Raterink)
 • De LOPRZ-brochure geeft een samenvatting van de verzeke-ringsovereenkomst; uiteraard is het niet mogelijk om alle voorwaarden en dergelijke in deze brochure op te nemen.
 • De inhoud van de polis en polisvoorwaarden is altijd leidend, ook als deze afwijkt van deze informatieve brochure of het uitgereikte verzekeringsbewijs.
 • De verzekering kan jaarlijks voor 01 november bij de penning-meester van de LOPRZ worden opgezegd.
 
 
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE